Polski
PLN

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§ 1.
 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: "Regulamin") określa ogólne warunki, zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Vena Uniformy działającego pod adresem internetowym www.venauniformy.pl (dalej: "Sklep").

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną").

 3. Sklep internetowy jest własnością Magdaleny Mieszały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Vena Magdalena Mieszała z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 49 ca/lokal 14, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 894-254-25-67, numer REGON: 020787415 (dalej: „Sprzedawca”).

4. Kontakt ze sprzedawcą  jest możliwy za pomocą:

    a) poczty elektronicznej - pod adresem: info@venauniformy.pl

    b) poczty tradycyjnej - pod adresem: 54-203 Wrocław, Legnicka 49ca/lokal 14

    c) telefonu - pod numerem 535 888 215

 5. W ramach wykonywanej działaności, Sprzedawca:

    a) prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących;

    b) dostarcza Użytkownikom Usługę Konta;

    c) dostarcza Subskrybentom Newsletter.

 6. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, szczególnie ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: Kodeks cywilny").

 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. 

§ 2.
 
Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

 2. Klient - Użytkownik, Kupujący lub Subskrybent.

 3. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jeje działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;

 6. Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

 7. Newsletter - treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie;

 8. Niezgodność - rozumie się przez to:

niezgodność Towaru z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo

    a) niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);

 9. Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;

 10. Przedmiot świadczenia cyfrowego - Usługa Konta lub Newsletter;

 11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 12.  Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

 13. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

 14. Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;

 15. Subskrybent - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia

 16. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności produkty odzieżowe;

 17. Umowa - Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczanie Newslettera; 

 18. Umowa o dostarczenie Newslettera - umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;

19. Umowa o dostarczenie usługi Konta - umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;

20. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;

21. Usługa konta - usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;

22. Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 24. Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

 25. Zamówienie - termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

§ 3.
 
Wymagania techniczne

 

1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:

 •  połączenie z siecią Internet;
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu 

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

4. Kupujący może nabywać Towary zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.

§ 5.
 
Umowa o dostarczenie Usługi Konta

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

 •  wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie kliknąć w zakładkę „utwórz konto”,
 • w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:

                a) imię i nazwisko;

                b) adres poczty elektronicznej;

                c) stworzone przez Użytkownika hasło do Konta;

 •  obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;            
 •  opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
 • kliknąć opcję „utwórz konto”.

2. Kliknięcie opcji „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

3.Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „utwórz konto”.

4. Po utworzeniu konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o nastepujące dane fakultatywne:

a) numer telefonu;

 b) adres zamieszkania/prowadzenia działaności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:

      a) przechowywać swoje dane osobowe;

      b) składać Zamówienia oraz przeglądać złożone Zamówienia 

6. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji. 

7. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta. 

 9. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.

 12. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Newslettera zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6. 
Umowa sprzedaży 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

      1) wejść na stronę internetową Sklepu;

       2) wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć opcję "do koszyka";

       3) wejść w zakładkę "koszyk" i kliknąć opcję "do kasy";

       4) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

                   a) imię i nazwisko;

                   b) adres poczty eletronicznej;

                   c) numer telefonu;

                   d) adres zamieszkania/prowadzenia działaności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

                   e) adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej);

                   f) opcjonalnie - firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);

                  g) sposób płatności;

                  h) sposób dostawy.

          5) obowiązkowo zaznaczyć chceckboxa przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

         6) opcjonalnie - zaznaczyć chceckboxa przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;

        7) kliknąć opcję "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", a następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności.

 2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru:

       1) przesyłka kurierska GLS;

       2) przesyłka kurierska Inpost;

       3) dostarczenie do wybranego paczkomatu Inpost;

       4) odbiór osobisty pod adresem: Wrocław, Legnicka 49ca/lokal 14 (poniedziałek - piątek w godzinach 9:00- 16:30)

 3. Zapłaty za towar Kupujący może dokonać:

      1) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

      2) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności PayU;

      3) gotówką przy odbiorze Towaru dostarczanego przez kuriera;

      4) gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Towaru.

 4. Kliknięcie przez Kupującego opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”).

 5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 6 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

7. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 8. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 ([trzech]) Dni roboczych od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.

§7.
Dostarczenie Towarów

1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odebrania Towaru, może odebrać go pod adresem: Wrocław, Legnicka 49ca/lokal 14 w terminie 7 ([siedmiu]) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Towaru do odbioru. 

 9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

 2. Sprzedawca realizuję wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej/wybranych krajów.

 3. W przypadku wysyłki Towaru do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).

 4. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, który uiszcza je równocześnie z zapłatą ceny za Towar.

 5. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 7 Dni roboczych od dnia:

      1) zaksięgowania płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar przed jego dostarczeniem;

       2) otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji - w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania zapłaty ceny za Towar przy jego dostarczeniu.

 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży.

 7. Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.

 8. Jeżeli Towar jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar w jego obecności. Jeśli paczka Towaru jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 § 8. 
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 

 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.

 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej.

 5. kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:

      1) elektronicznej;

      2) papierowej.

 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

      a) imię i nazwisko Kupującego;

      b) adres poczty elektronicznej;

      c) wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

      d) wskazanie Towaru, którgo dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;

      e) numer zamówienia;

      f) data złożenia Zamówienia;

      g) kody PKD działaności gospodarczej prowadzonej przez kupującego (jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem m pod adres wskazany w ust. 10 poniżej. 

 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 

 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 10.Odesłanie Towaru standardowego powinno nastąpić pod adres:

 Vena Uniformy - Dział Zwrotów
 ul. Legnicka 49ca/lokal 14
 54-203 Wrocław

 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 12. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

 13. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:

      1) Towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

      2) Towar jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9.
Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie:

    1) Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;

    2) Niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umowa sprzedaży. 

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.

4.  W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.

5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:

    1) naprawy Towaru albo 

    2) wymiany Towaru.

6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

 7. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko Kupującego;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer Zamówienia;
 • datę dostarczenia Towaru;
 • opis ujawnionej Niezgodności;
 • żądanie naprawy albo wymiany Towaru

8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:

 • naprawy Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru;
 • wymiany Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

9. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. 

10.  Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której: 

 • uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
 • uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;
 • odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
 • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.

13. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.

 14. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 15. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
 • Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
 • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 

16. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

17. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:

 • imię i nazwisko Kupującego;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer Zamówienia;
 • datę dostarczenia Towaru;
 • opis ujawnionej Niezgodności;
 • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
 • oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 

18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

19. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 

20. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod następujący adres:

Vena Uniformy - Dział Zwrotów
ul. Legnicka 49ca/lokal 14
54-203 Wrocław

 

21. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

§ 10.
Umowa o dostarczanie Newslettera

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:

 •  wejść na stronę internetową Sklepu;
 • w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
 • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 • kliknąć opcję „Dołącz”.

2. Kliknięcie opcji „Dołącz” jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera. 

 3. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta przez Użytkownika także poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy sprzedaży. W takim przypadku, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy sprzedaży.

4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:

 • Newsletter nie podlega aktualizacji;
 • częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Sprzedawcy

6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.

7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:

 •  kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; 
 • wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 

9. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

§ 11.
 Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie:

Klientów będących:

 • Użytkownikami lub Subskrybentami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz 
 • Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
 • Umów o dostarczanie Usługi Konta oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
 • Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera. 

2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:

 • w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
 • przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność: 

 • istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
 • ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.

4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.

5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu

6. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko Klienta;
 • adres poczty elektronicznej;
 • opis ujawnionej Niezgodności;
 • żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.

7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:

 •  uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 • odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
 • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 

11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:

 •  doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
 • Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

13. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:

 •  imię i nazwisko Klienta;
 • adres poczty elektronicznej;
 • datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego; 
 • opis ujawnionej Niezgodności;
 • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
 • oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

14. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

15. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera

16. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

§ 12.
 Własność intelektualna Sprzedawcy

1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:

 • nazwa Sklepu;
 • logo Sklepu;
 • zdjęcia i opisy Towarów;
 • zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych 

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 13. 
Przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:Polityka prywatności

§ 14.
Pozasądowe rozwiązywania sporów

 

1. Postanowienia niniejszego § 14 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

 2.  Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Szczegółowe informacje dotycząc możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 

 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15.
Zmiana usługi Konta

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:

 • konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
 • podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
 • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego. 

2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.

3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.

4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:

 • właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
 • prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.

5.Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.

6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 16.
Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

 • zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
 • rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
 • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
 • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego

2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.

 3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu

4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.

5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

§ 17.
Postanowienia końcowe

1. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

2.Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

3. Regulamin wchodzi w życie 30.12.2022 roku.